Alpha Team

CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND
L. Pasteur

obowiązek informacyjny

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.alpha_team.pl realizowanych przez Alpha Team z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław.DEFINICJE


1. Administrator – Alpha Team Sp. z o.o. z siedzib
ą przy ul. Zegadłowicza 39b,
50-226 Wroc
ław, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.

2. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
us
ług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególno
ści niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urz
ądzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik
korzysta ze Strony.

4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.

5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
po
średnictwem Strony.

6. Serwis– strona internetowa dostępna pod adresem https://www.alpha_team.pl

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przep
ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Dane prywatne – są to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dotyczą dane); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednego lub więcej czynników właściwych tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej owej osoby fizycznej.

9. Dane wrażliwe – są to dane osobowe, które mogą ujawnić czyjeś pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, poglądy polityczne lub przekonania filozoficzne, przynależność związkową, informacje o stanie zdrowia lub dotyczące życia seksualnego, dane genetyczne lub biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.

10. Przetwarzanie – jest to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych za pomocą środków zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, takich jak: gromadzenie, utrwalanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie do organizacyjnych procedur i wyrównanie adresów struktur danych lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

11. Osoba przetwarzająca dane – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora Danych.

12. Odbiorca – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są osobami trzecimi. Jednakże, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie danych osobowych przez powyższe organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnymi z celami przetwarzania.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. W zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu uprawnienia:
a. prawo do
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub też ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofni
ęcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
je
żeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zwi
ązku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by uczestniczyć w organizowanych Administratora imprezach, zapisać się do newslettera lub skontaktować się z Administratorem.


 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE


1. Korzystanie z serwisu
www.alpha_team.pl


a. Dane osobowe s
ą przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z celami analitycznymi i statystycznymi, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, celach marketingowych Administratora.
c. Aktywno
ść Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym s
łużącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawieraj
ącego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego s
łużącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane
w logach informacje przetwarzane w zwi
ązku ze świadczeniem usług.

2. Formularze kontaktowe


a. Administrator zapewnia mo
żliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, poprzez adres mailowego alpha_team@wp.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
b. Dane osobowe s
ą przetwarzane: a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego
zapytania przes
łanego przez udostępniony formularz; b) w celach analitycznych i statystycznych.


3. Portale spo
łecznościowe


a. Administrator przetwarza dane osobowe U
żytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach
spo
łecznościowych.PLIKI COOKIES


1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi
ą dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
kt
óre przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj
ą nazwę strony
internetowej, z kt
órej pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.


2. Pliki cookies wykorzystywane s
ą w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych
Serwisu do preferencji U
żytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególno
ści pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
wy
świetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia
statystyk, kt
óre pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umo
żliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji
U
żytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywa
ć loginu i hasła. Serwis www.alpha_team.pl nie wymaga logowania.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session
cookies) oraz
stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które
przechowywane s
ą w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wy
łączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
okre
ślony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


4. W ramach Serwisu stosowane s
ą następujące rodzaje plików cookies: a) niezbędne pliki
cookies, umo
żliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniaj
ące pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu; b) pliki cookies s
łużące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadu
żyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c)
wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu; d)
funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie
wybranych przez U
żytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w
zakresie wybranego j
ęzyka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wygl
ądu strony internetowej itp.; e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
U
żytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


5. W wielu przypadkach oprogramowanie s
łużące do przeglądania stron internetowych
(przegl
ądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urz
ądzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawie
ń dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczeg
ólności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przegl
ądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urz
ądzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach
obs
ługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).


6. Operator Serwisu informuje,
że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalno
ści dostępne na stronach internetowych Serwisu.


7. Pliki cookies zamieszczane w urz
ądzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mog
ą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partner
ówOKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe przetwarzane s
ą przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia,
do czasu wycofania wyra
żonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem
przetwarzania danych.


2. Okres przetwarzania danych mo
że być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezb
ędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po
tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim b
ędą wymagać tego przepisy prawa. Po
up
ływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe s
ą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dost
ępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Przetwarzane są one w obrębie
Europejskiego Okr
ęgu Gospodarczego. Nie są udostępniane osobom trzecim w związku z prowadzonymi przez Alpha Team Sp.  z o.o.  działaniami organizacyjnymi czy marketingowymi. Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom.

 

PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POSIADACZY DANYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do danych osobowych (Art . 15 RODO);
sprostowania danych osobowych (Art. 16 RODO);
usunięcia danych osobowych (Art. 17 RODO);
ograniczenie przetwarzania danych osobowych (Art . 18 RODO);
– przenoszenia danych osobowych (Art . 20 RODO);
– zg
łoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Art . 21 RODO);
niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji;
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
złożenia skargi: Urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel.: 22 531 03 00, faks: 22 531 03 01, adres e mail: kancelaria@giodo.gov.pl;

Powyższe zasady zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO) obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane s
ą przez niego w sposób bezpieczny zapewniający przede wszystkim, że
dost
ęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to
niezb
ędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by
wszystkie operacje na danych osobowych by
ły rejestrowane i dokonywane jedynie przez
uprawnionych pracowników i wspó
łpracowników.DANE KONTAKTOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail alpha_team@wp.pl, alpha_team@alpha-team.pl
2. Administrator wyznaczy
ł Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail:
bartosz_alphateam@alpha-team.plZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI


Polityka jest na bie
żąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe jako Administrator przetwarza Alpha Team Sp. z o.o.  z siedzib
ą przy ul. Zegadłowicza 39b, 50-226 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000753737, NIP: 8952195481, REGON: 381600236.


Sk
ąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymali
śmy od Ciebie podczas dokonania zapisu na szkolenie oraz podczas zapisania się na wydarzenie sportowe sygnowane logo Alpha Team Sp. z o.o.  na stronie
www.alpha_team.pl oraz podczas przekazywania nam podpisanego O
świadczenia na organizowanym przez nas wydarzeniu.

Czy musisz przekazywa
ć nam swoje dane osobowe?


Przy zapisach na naszej stronie internetowej oczekujemy od Ciebie podania danych
niezb
ędnych do obsługi Twojego uczestnictwa w organizowanej przez nas imprezie sportowej lub szkoleniu. ale w każdej chwili możesz zrezygnować z przetwarzania przez nas Twoich danych, wyklucza Cię to jednak z uczestnictwa w naszych wydarzeniach.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?


Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy, by:
1. Prowadzi
ć obsługę wydarzeń:
- informowa
ć Cię o imprezach, w których chcesz brać lub bierzesz udział;
- odbiera
ć od Ciebie niezbędne oświadczenia i zgody na udział w imprezach;
- informowa
ć Cię o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez;
- obs
ługiwać zgłoszenia, które do nas kierujesz;
- kontaktowa
ć się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;
2. Prowadzi
ć analizę i statystyki marketingowe:
- prowadzi
ć analizy statystyczne.
3. Ustala
ć i dochodzić ewentualnych roszczeń lub ochrony przed nimi.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie są udostępniane osobom trzecim w związku z prowadzonymi przez spółkę Alpha Team Sp. z o.o.  działaniami organizacyjnymi czy marketingowymi. Nie są również udostępniane naszym partnerom ani sponsorom. Twoje dane osobowe przetwarzane są w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Jak d
ługo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich
przetwarzanie. Wyj
ątkiem jest sytuacja dochodzenia roszczeń lub wykonania obowiązków
wynikaj
ących z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, kiedy to
mo
żemy wykorzystać Twoje dane osobowe również po wycofaniu zgody.


Jakie masz prawa dotycz
ące ochrony danych osobowych?


W zwi
ązku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg
uprawnie
ń. Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj.:
prawo dost
ępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a tak
że
prawo do wyra
żenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Je
śli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o
tym. Staramy si
ę reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Przysługuje Ci także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przys
ługuje Ci także prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urz
ędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).


Jak mo
żesz się z nami skontaktować?


Napisz do Inspektora Ochrony Danych: bartosz_alphateam@alpha-team.pl

 

 

 

01Kontakt

tel. +48

email: alpha_team@wp.pl

           facebook.com/AlphaTeamReal

instagram.com/alpha_team.pl/


02Godziny otwarcia

Czekamy na Twój ruch.

Blog jest czynny, zupełnie jak Twój umysł do działania przez 24h w każdym dniu.

03Informacja o projekcie

Alpha Team - Największy blog motywacyjny w Polsce.